Biến căng: Rosé huỷ mọi lịch trình, cách ly vì tiếp xúc với F0_619e21cb2a66c.jpeg

Biến căng: Rosé huỷ mọi lịch trình, cách ly vì tiếp xúc với F0_619e21cb2a66c.jpeg

07b6050db64dcab228aefb701379eef9