Có thể bạn chưa biết: Câu thần chú “Lumos” trong Harry Potter sẽ giúp bật một tính năng quen thuộc trên các dòng smartphone!_61d52a6fc8498.jpeg

Có thể bạn chưa biết: Câu thần chú “Lumos” trong Harry Potter sẽ giúp bật một tính năng quen thuộc trên các dòng smartphone!_61d52a6fc8498.jpeg

48b512262ec5c404ac2b197af70890b5