Đây là cách kiểm tra xem thẻ Căn cước công dân gắn chip của bạn đã được làm xong chưa?_61b2e378491ef.jpeg

Đây là cách kiểm tra xem thẻ Căn cước công dân gắn chip của bạn đã được làm xong chưa?_61b2e378491ef.jpeg

2c35eae2eafb963209678e7b9e29ddaa