Gia đình xác nhận chính xác thời điểm ca sĩ Chí Thành qua đời, bác bỏ mọi tin đồn vô căn cứ trước đây_61bdc595e72de.png

Gia đình xác nhận chính xác thời điểm ca sĩ Chí Thành qua đời, bác bỏ mọi tin đồn vô căn cứ trước đây_61bdc595e72de.png

0a8cae25f606de078495a7315d561dc2