Hà Nội: Chi tiết những khu vực “nguy cơ cao” dừng bán hàng ăn uống tại chỗ_61bf17579a50f.png

Hà Nội: Chi tiết những khu vực “nguy cơ cao” dừng bán hàng ăn uống tại chỗ_61bf17579a50f.png

9d5f2c781e81d16a5dabff6e599592f3