truyền hình số mặt đất DVBT2

truyền hình số mặt đất DVBT2

Có đầy đủ tem nhãn, hợp quy theo đầu truyền hình số DVBT2

Có đầy đủ tem nhãn, hợp quy theo đầu truyền hình số DVBT2