Thêm 1 trường hợp tử vong tại Thanh Hóa do sự cố tiêm vắc xin Vero Cell_619f73172b784.jpeg

Thêm 1 trường hợp tử vong tại Thanh Hóa do sự cố tiêm vắc xin Vero Cell_619f73172b784.jpeg

3efb55decfcadfa6a5c89526b370f111