Thêm 22 học sinh ở Thanh Hóa nhập viện sau tiêm vaccine Covid-19, 2 em co giật được chuyển viện gấp_61a8ad9ce9729.jpeg

Thêm 22 học sinh ở Thanh Hóa nhập viện sau tiêm vaccine Covid-19, 2 em co giật được chuyển viện gấp_61a8ad9ce9729.jpeg

830d49d335c47b73edd113b4c894064d