bằng ống kính như nào và thậm chí là cả việc chụp vào ngày nào