Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Bộ Nội Vụ

Turn on more accessible mode Turn off more accessible mode

Tin tức - sự kiện

Dữ liệu đang được cập nhật

Tìm kiếm Tiêu đề Nguồn bài viết Tác giả Mô tả Nội dung Chọn chuyên mục |--- Giới thiệu |------ Lãnh đạo Bộ |------ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn |------ Cơ cấu tổ chức |------ Quy chế làm việc |------ Quy tắc ứng xử |------ Lịch sử Bộ Nội vụ |------ Quy hoạch, chiến lược |--- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |------ Cơ cấu tổ chức Chính phủ |--------- Chính phủ Việt Nam khóa XIII |------ Cơ quan thuộc Chính phủ |------ Quy trình thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể tổ chức |------ Bộ và cơ quan ngang Bộ |--------- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ |--------- Danh sách các Bộ |------------ Bộ Quốc phòng |------------ Bộ Công an |------------ Bộ Ngoại giao |------------ Bộ Nội vụ |------------ Bộ Tư pháp |------------ Bộ Kế hoạch và Đầu tư |------------ Bộ Tài chính |------------ Bộ Công thương |------------ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |------------ Bộ Giao thông Vận tải |------------ Bộ Xây dựng |------------ Bộ Tài nguyên và Môi trường |------------ Bộ Thông tin và Truyền thông |------------ Bộ Khoa học và Công nghệ |------------ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội |------------ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |------------ Bộ Giáo dục và Đào tạo |------------ Bộ Y tế |--------- Danh sách các cơ quan ngang Bộ |------------ Ủy ban Dân tộc |------------ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |------------ Thanh tra Chính phủ |------------ Văn phòng Chính phủ |------ Quản lý biên chế |------ Các thành viên chính phủ |--- Địa giới hành chính |------ Bản đồ hành chính Việt Nam |------ Quản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính |------ Hồ sơ địa giới hành chính các cấp |------ Hướng dẫn giải quyết tranh chấp địa giới hành chính |------ Thông tin về thay đổi địa giới hành chính |--- Công chức - Viên chức |------ Thông tin về công chức - viên chức nhà nước |------ Thủ tục tuyển dụng công chức - viên chức |--------- Thủ tục tuyển dụng công chức |--------- Công chức dự bị |--------- Thủ tục tuyển dụng viên chức |------ Thủ tục thi nâng ngạch, chuyển ngạch |------ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm |------ Khen thưởng, kỷ luật |------ Quy chế, quy định khác trong lĩnh vực công chức - viên chức |--- Thanh tra nội vụ |------ Chương trình kế hoạch thanh tra |------ Quy định về giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật công chức |------ Kết luận thanh tra |------ Quản lý nhà nước về con dấu |------ Thông tin khác về công tác thanh tra |------ Mẫu văn bản, mẫu biểu trong thanh tra về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CCVC |------ Quy định về công tác phòng, chống tham nhũng |------ Quy định về công tác thanh tra, kiểm tra |--- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức |------ Tiêu chuẩn, chế độ đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước |------ Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng |------ Chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng |------ Thông tin về công tác đào tạo, bồi dưỡng |--- Công tác kế hoạch |------ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao |------ Các chương trình đề án, dự án |------ Các số liệu thống kê |--- Nghiên cứu khoa học Tổ chức nhà nước |------ Kế hoạch và nội dung nghiên cứu |------ Kết quả nghiên cứu về tổ chức bộ máy |------ Kết quả nghiên cứu về đội ngũ công chức - viên chức và chế độ công vụ |------ Kết quả nghiên cứu về quản lý Hội, Tổ chức phi Chính phủ và dịch vụ công |------ Kết quả nghiên cứu khoa học khác |--- Dịch vụ công |------ Danh sách các dịch vụ công |------ Thủ tục giải quyết và biểu mẫu dịch vụ công |--------- Công tác Thanh niên |--------- Công tác Thanh tra |--------- Quản lý Quỹ và Hội |--------- Công tác Tín ngưỡng, Tôn giáo |--------- Công tác Thi đua - Khen thưởng |--------- Công tác Văn thư và Lưu trữ |------ Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước |------ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước |------ Quỹ, Hội |------ Công tác thanh niên |------ Văn thư - Lưu trữ |------ Thi đua - Khen thưởng |------ Tôn giáo, tín ngưỡng |------ Cấp giải quyết |--------- Cấp Trung ương |--------- Cấp tỉnh |--------- Cấp huyện |--------- Cấp xã |--------- Cấp Trung ương, Cấp tỉnh |------ Thanh tra |------ Chính quyền địa phương |--- Công tác tiền lương |------ Ngạch, bậc lương của công chức nhà nước |------ Ngạch, bậc lương của viên chức nhà nước |------ Ngạch, bậc lương của công chức cấp xã |------ Ngạch, bậc lương của lực lượng vũ trang |------ Ngạch, bậc lương của các đối tượng khác |------ Thủ tục nâng lương, xếp lương |------ Chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng |------ Tiến trình của cải cách chính sách tiền lương |------ Hoạt động của Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương |------ Thông tin khác về công tác tiền lương |--- Nghiên cứu trao đổi |------ Chuyên đề về công tác tổ chức nhà nước |------ Ý kiến đóng góp cho Ngành Tổ chức Nhà nước |------ Chương trình điều tra xã hội học |--- Hỏi và đáp chính sách |------ Giải đáp về tổ chức bộ máy nhà nước |------ Giải đáp về chính quyền địa phương |------ Giải đáp về Hội, Tổ chức phi Chính phủ |------ Giải đáp về các chính sách đối với công chức - viên chức |------ Giải đáp các chính sách tiền lương |------ Giải đáp các vấn đề khác về lĩnh vực Tổ chức nhà nước |--- Tổ chức phi Chính phủ |------ Thủ tục thành lập, giải thể Hội, Tổ chức phi Chính phủ |------ Hướng dẫn xây dựng điều lệ và quy chế hoạt động của Hội, Tổ chức phi Chính phủ |------ Thông tin về Hội, Tổ chức phi Chính phủ |--- Công tác pháp chế |------ Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức |------ Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Nội vụ |------ Công tác kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật |------ Công tác rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật |------ Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật |--- Hợp tác quốc tế |------ Chương trình và dự án |------ Hợp tác với ASEAN về công vụ |--------- Hội nghị công vụ ASEAN lần thứ 11 |--------- Hội nghị công vụ ASEAN lần thứ 12 |--------- Hội nghị công vụ ASEAN lần thứ 13 |--------- Hội nghị công vụ ASEAN lần thứ 14 |------ Thông tin về hợp tác quốc tế |--- Chính quyền Địa phương |------ TEMP - Nhân sự UBND cấp tỉnh |------ Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt |------ Đơn vị hành chính |------ Thông tin về các hoạt động chính quyền địa phương |------ Trúng cử đơn vị hành chính |------ UBND |--- Danh bạ điện thoại |--- Tin nổi bật |--- Các dự án |------ Dự án cải cách công vụ, công chức |------ Dự án ADB |--- Tin Tức. |------ ĐẢNG BỘ BỘ NỘI VỤ |------ ĐẢNG BỘ BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ |------ ĐẢNG BỘ BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ |------ ĐẢNG BỘ BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG |------ ĐẢNG BỘ CƠ QUAN BỘ NỘI VỤ |------ ĐẢNG BỘ CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC |------ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẰNG NỘI VỤ HÀ NỘI |--- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh |--- Các đơn vị chức năng |------ Công tác tôn giáo |------ Công tác thi đua khen thưởng |------ Công tác cơ yếu |------ Công tác văn thư lưu trữ |------ Công tác đào tạo Cao đẳng Nội vụ |--- Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) |--- Giao dịch một cửa |------ QUY TRÌNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA |------ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY TRÌNH |--- Góp ý - Hiến kế |--- Thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường |------ CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG |------ HỎI VÀ ĐÁP VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG |------ VĂN BẢN QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THAM GIA THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG |------ CÁC VĂN BẢN KHÁC |--- Giao lưu trực tuyến |--- Văn bản các tỉnh, thành phố trực thuộc TW |--- Dự án thí điểm tuyển chọn 600 |--- Tuyển dụng công chức năm 2012 |--- Bổ sung tuyển dụng công chức năm 2012 |--- Tài liệu |--- Biểu mẫu điện tử |------ Mẫu văn bản, mẫu biểu trong thanh tra về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CCVC |--- Báo cáo Cải cách hành chính quý, năm |--- Tài liệu phục vụ thi nâng ngạch |--- Kết quả thi nâng ngạch |--- Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) |--- Chỉ đạo điều hành |--- Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |--- Tin Đại hội Đảng |--- Kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Nội vụ |------ Thi đua yêu nước (70 năm) |------ Văn bản hướng dẫn (75 năm) |------ Tin video (75 năm) |------ Tin tức (70 năm thành lập Bộ Nội vụ) |------ Tư liệu văn bản (75 năm) |------ Lãnh đạo qua các thời kỳ |------ Chức năng, nhiệm vụ qua các thời kỳ |------ Nghiên cứu - Trao đổi (75 năm) |------ Tư liệu ngành |------ Thi đua yêu nước (75 năm) |------ Dấu ấn 75 năm |------ Tin tức - sự kiện (75 năm) |------ Chức năng, nhiệm vụ của Bộ qua các thời kỳ (75 năm) |------ Văn bản chỉ đạo (75 năm) |------ Đề cương tuyên truyền (75 năm) |------ Bài viết của cán bộ, công chức, viên chức (75 năm) |--- Tin tức (513) |--- Tin hoạt động của BQL Dự án |--- Giới thiệu |------ Mục tiêu |------ Chức năng nhiệm vụ |--- Tình hình triển khai dự án |------ Trung ương |------ Địa phương |--- Đơn vị hành chính |------ TP. Hà Nội |------ TP. Hồ Chí Minh |------ TP. Đà Nẵng |--- Hệ thống tài nguyên |------ Hệ thống văn bản |--- Tin nổi bật |--- Thông tin về địa giới hành chính |--- Văn bản hướng dẫn |--- Trao đổi - Kinh nghiệm |--- Chuyên trang Học tập và làm theo Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh |------ Tin nổi bật (Chuyên trang HCM) |------ Tin tức - Sự kiện |------ Tìm hiểu về Tư tưởng, Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh |------ Tập thể điển hình |------ Cá nhân điển hình |------ Văn bản - Hướng dẫn |------ Nghiên cứu - Trao đổi (Chuyên trang HCM) |------ Chuyện kể về Hồ Chí Minh |------ Tài liệu (Chuyên trang HCM) |--- Video Hồ Chí Minh |--- Giải quyết tranh chấp địa giới hành chính |--- Xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo |--- Khép kín đường ĐGHC đến biên giới quốc gia |--- Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC |--- Xây dựng CSDL về ĐGHC và tập huấn, chuyển giao |--- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO) |--- Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 |------ Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 |--- Chuyên trang Bầu cử |------ Tin nổi bật (Bầu cử) |------ Tin tức - sự kiện (Bầu cử) |------ Số liệu thống kê (bầu cử) |------ Kết quả bầu cử ĐBQH |------ Tin hoạt động bầu cử ở địa phương |------ Hỏi đáp về bầu cử |------ Văn bản - Hướng dẫn (Bầu cử) |------ Nghiên cứu - trao đổi (Bầu cử) |------ Ý kiến của cử tri |------ Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND |------ Luật tổ chức Quốc hội |------ Luật tổ chức Chính quyền địa phương |------ Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp |------ Kết quả bầu cử ĐBQH |--- Số liệu thống kê ngành Nội vụ |------ Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước |------ Lĩnh vực Chính quyền địa phương, địa giới hành chính |------ Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước |------ Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức |------ Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ |------ Các dự án, đấu thầu, mua sắm công |------ Công tác tổng hợp |------ Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo |------ Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước |--- Chuẩn thông tin |--- Văn bản mới của Bộ Nội vụ |--- Video cải cách hành chính |--- Lịch tiếp công dân |--- Nhiệm vụ trọng tâm |--- Covid-19 |------ Khuyến cáo |------ Chỉ đạo, điều hành (covid-19) |------ Tin hoạt động (Covid-19) |--- Phòng, chống tác hại của thuốc lá |--- Tin tức - Sự kiện |------ Tin hoạt động của Bộ Nội vụ |------ Tin tổng hợp |------ Điểm tin địa phương - ngành nội vụ |------ Tin video |--- Chính quyền địa phương, địa giới hành chính |--- Sở Nội vụ |--- Tin Video |--- Thi tìm hiểu CCHC |--- Tin video 70 năm |--- Tin Audio |--- Tin Audio |--- Tin tức |--- Công khai ngân sách |------ Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao |------ Tình hình dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) |------ Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt |------ Tổng hợp tình hình công khai |--- Văn bản - Chính sách mới |--- Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã |--- Sửa đổi Luật cán bộ, công chức và luật viên chức |--- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương |--- Thanh tra, kiểm tra |--- Văn hóa công vụ |------ Tin tức - sự kiện |------ Văn bản - chính sách |------ Kế hoạch triển khai |------ Góc nhìn văn hóa công vụ |--- Công tác thông tin đối ngoại |------ Văn bản - chính sách |------ Hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước |------ Hoạt động của Bộ |------ Bảo vệ chủ quyền |--- Kiểm tra công vụ |--- Tiếp cận thông tin |------ Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin |------ Danh mục thông tin công khai |------ Danh mục thông tin tiếp cận có điều kiện |------ Chi phí cung cấp thông tin |--- Thông cáo báo chí |--- Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X |--- Bầu cử 2021 |------ Tin tức - sự kiện (Bầu cử 2021) |------ Tin hoạt động bầu cử ở địa phương (Bầu cử 2021) |------ Văn bản - Hướng dẫn (Bầu cử 2021) |------ Hỏi, đáp về bầu cử (Bầu cử 2021) |--- Văn hóa công sở |--- Chuyển đổi số |--- Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước |------ Cơ cấu tổ chức chính phủ |------ Bộ và cơ quan ngang bộ |------ Cơ quan thuộc Chính phủ |------ Quản lý biên chế |--- Tiến độ xây dựng văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ nội vụ |--- Văn bản hết hiệu lực một phần |--- Văn bản hết hiệu lực toàn phần |--- Thông tin giới thiệu, hướng dẫn thủ tục hành chính |--- Bộ nội vụ với Quốc hội và cử tri |--- Chính sách Moha Portal |--- Kết quả Thanh tra, kiểm tra Tìm kiếm

Văn bản điều hành

Lịch tiếp công dân Lịch làm việc lãnh đạo THÔNG BÁO
  • Tiếp cận thông tin
  • Danh bạ điện thoại
  • Sở nội vụ
  • Số liệu thống kê
  • Biểu mẫu điện tử
  • Thông tin đối ngoại
  • Văn hóa công sở

Từ khóa » Chồng Nguyễn Thị Kim Ngân Là Ai