Tìm Nguyên Hàm 0 | Mathway

Nhập bài toán... Giải tích Ví dụ Những bài toán phổ biến Giải tích Tìm Nguyên Hàm 0 Bước 1Viết ở dạng một hàm số.Bước 2Có thể tìm hàm số bằng cách tìm tích phân bất định của đạo hàm .Bước 3Lập tích phân để giải.Bước 4Tích phân của đối với là .Bước 5Cộng và .Bước 6Câu trả lời là nguyên hàm của hàm số .

Vui lòng đảm bảo rằng mật khẩu của bạn có ít nhất 8 ký tự và chứa mỗi ký tự sau:

  • số
  • chữ cái
  • ký tự đặc biệt: @$#!%*?&

Từ khóa » Nguyên Hàm Của 0 Bằng